Shri Achaaryara pravachanas in text format!


The following discourses of Poojya Shri Achaaryaru are available in PDF format.

  • Bhaagavata-Skandha-1

  • Bhagavad Gita

  • Vishnu Sahasranama

  • Kathopanishat

  • Shatprashnopanishat