Jiva Svabhava

Tara Prakashana is publishing a book on Shri Madhvacharya’s philosophy for everyone by Dr Usha Chadaga.

Leave a comment